مجری یاب
لیست دستمزد کارهای ساختمانی

لیست دستمزد کارهای ساختمانی

لیست دستمزد کارهای ساختمانی 1401 ویژه مهندسان مجری، کارفرمایان، استادکاران ساختمانی دستمزد اجرای بتن مگر 1401 تهیه بتن مگر (عیار 200) هر متر مکعب 700هزارتومان اجرای بتن مگر هر مترمربع 40هزارتومان دستمزد اجرای دیوارکشی 1401 نوع وجنس – واحد – قیمت دیوارکشی با آجر فشاری (تیغه ۱۰ سانتی) ، هر متر مربع ، 45هزار تومان […]