مجری یاب
هزینه صدور تمدید وارتقا پروانه اشتغال نظام مهندسی

تعرفه های مربوط به صدور، تمدید و ارتقاء پروانه

مکاتبه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و ابلاغ سرپرست اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه در خصوص تعرفه های مربوط به صدور ، تمدید و ارتقا پروانه پایه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان بدین وسیله به استحضار می رساند که پیرو نامه های شماره 90900/400 مورخ 1400/07/25 و شماره 101322/400 مورخ 1400/08/12 در راستای اجرای ردیف […]