مجری یاب
یادداشت مهندسی تعرفه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان

شیوه تعرفه گذاری خدمات مهندسی

امروزه مهندسین حوزه صنعت ساختمان‌سازی در راستای ارائه خدمات مهندسی اعم از طراحی، نظارت و اجرا، نگران از شیوه تعرفه‌گذاری انجام‌ شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و اعتراض دارند به این شیوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی. نحوه محاسبه تعرفه ابلاغی درصدی از هزینه ساخت است، در حالی […]