مجری یاب

مهندس طراح

مهندس طراح
مهندس طراح در هر یک از رشته‌های مهندسی مانند: عمران، مکانیک، برق، معماری و... برای تهیه طرح‌های فاز2 یا اجرایی، با تیمی از مهندسین دارای پروانه اشتغال و طراحان سایر رشته‌ها همکاری می‌کنند. براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب و معرفی مهندس طراح معماری توسط مالک ، صدور پروانه صورت میگیرد.